Valitus hallinto-oikeuteen Vihdin pakolaisbudjetista

Lähetetty: 22.4.2017

Saaja: Helsingin hallinto-oikeus

Valittaja: Panu Huuhtanen, Ristilänpolku 7, 03400 Vihti, p. 050 593 4038

Asia: Valitus koskee Vihdin kunnan päätöksentekoa 26.3.2017 pidetyssä Vihdin kunnanvaltuuston istunnossa, asiakohtana pykälä 10 (Selvitys 31.12.2017 mennessä tehdyistä valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä). Näkemykseni mukaan Vihdin kunnan viranhaltija ja kunnanhallitus harhauttivat valtuustoa tahallisesti esittämällä vääristeltyjä ja puutteellisia talouslukuja päätöksenteon pohjaksi.

Tarkempi kuvaus valituksen kohteesta:

Päätöksenteon prosessi, jota vaadin hallinto-oikeuden tarkastelemaan koskee Vihdin kunnan pakolaisten ottoa vuodesta 2015 lähtien.

Vihdin Perussuomalaisten valtuustoryhmä teki tällä valtuustokaudella valtuustoaloitteen Ely-keskuksen kanssa solmitun pakolaissopimuksen irtisanomisesta, koska turvapaikanhakijatilannekin on aiheuttanut Vihtiin pakolaispainetta kiintiöpakolaisten lisäksi. Koska pakolaisia on tullut suunniteltua enemmän kuntapaikoille, niin oli tärkeää arvioida Vihdin kunnan taloudellista kantokykyä asiassa.

Valtuustokäsittelyn pohjaksi kunnanhallitus sai tehtäväkseen toimittaa talouslaskelmia pakolaisten kustannuksista vuonna 2017. Kunnanhallituksen 26.3. valtuustolle esittämien lukujen katson olevan virheellisiä. Hallinto-oikeuden tulee tarkastella sekä Vihdin kunnan maahanmuuttokoordinaattorin virkavastuulla esittämiern lukujen oikeellisuutta että kunnanhallituksen haluttomuutta tarkastaa viranhaltijan esittämiä lukuja, vaikka tätä kunnanhallituksen jäsenen Veli-Matti Laitisen (PS) toimesta kunnanhallituksen kokouksessa vaadittiin.

Vihdin kunnan maahanmuuttokoordinaattori on Anne-Maria Marttila, jolta hallinto-oikeus voi tiedustella syitä, joiden perusteella Marttila jätti suuria kulueriä Vihdin pakolaiskuluista merkitsemättä hänen kunnanhallitukselle toimittamastaan pakolaisbudjetista. Vaadin tutkittavaksi Marttilan toimintaa virkavirheenä /-rikoksena. Marttilan esitys Vihdin kunnan pakolaiskustannuksista vuonna 2017 on liitteenä (pdf), lähde www.vihti.fi.

Vihdin kunnanhallituksen osalta voi kysyä asiaa puheenjohtaja Tuija Sundbergilta (KOK). Veli-Matti Laitinen vaati kunnanhallituksen kokouksessa 5.3. pakolaisbudjetin lukujen tarkastamista ja asian jättämistä pöydälle tarkastuksen ajaksi. Kunnanhallitus hylkäsi Laitisen vaateen. Vaadin tutkimaan Vihdin kunnanhallituksen toimintaa tahallisena valtuuston harhauttamisena.

19.3. pidettyä kunnanhallituksen kokousta ennen kävin itse kuntalaisena vaatimassa mm. kunnanhallituksen jäseneltä Tiina Norolta (KOK), että pakolaisten kustannusten luvut tarkastetaan. Kerroin Norolle, että valitan hallinto-oikeuteen, ellei lukuja esitetä oikein valtuustolle. Kuitenkaan kunnanhallitus ei lukuja tarkastanut. Myöskin Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja kansanedustaja Eerikki Viljanen (KESK) osallistui 19.3. kunnanhallituksen kokoukseen ja kerroin hänelle ennen kokousta, että valtuustolle tullaan esittämään virheellinen kululaskelma Vihdin pakolaisten kustannuksista vuodelta 2017. Hallinto-oikeuden on hyvä tarkastella myös Viljasen roolia asian huonossa käsittelyssä.

Veli-Matti Laitinen selvitti sitten itsenäisesti Vihdin kunnan pakolaisbudjetissa havaitsemiaan puutteita, jotka toi puheenvuorossaan esiin 26.3. valtuustossa. Seuraavassa summia, joita pakolaisbudjetista puuttui:

– Toimeentulotuen osalta Marttila on esittänyt jostain syystä vain osan (75 980€), vaikka Laitinen sai Kelalta toimeentulotuen määräksi 139 681€ asiaa tiedustellessaan. Tämä eroavaisuus pitää selvittää, mm. asumismenoja on ilmeisesti Marttilan budjetissa jätetty ilmoittamatta. Perusteena pakolaisille maksetun toimeentulotuen kokonaissumman esittämättä jättämiselle on annettu se, että osa summasta kuuluu toistaiseksi valtion 3-4-vuotisen pakolaistuen piiriin. Perustelu on harhaanjohtava, koska valtuustossa päätettiin juurikin tuleviin vuosiin liittyvistä pakolaisten otosta, jolloin yhä suurempi joukko pakolaisista on jo siirtynyt pois valtiontuen piiristä. Niinpä valtuusto joutui mm. asumistuen osalta tekemään arviotaan harhaanjohtavien kululaskelmien varassa.

– Marttilan laskelmasta puuttuvat kouluohjaajien kulut kokonaan

– Marttila ei ole sisällyttänyt laskelmaansa ollenkaan laskennallisia kuluja varhaiskasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyen. Pelkkä lisäopettajan palkka ei riitä kaikkia kuluja arvioidessa. Laitisen laskelma perustuu yleiseen keskiarvoon ko. kuluista vuodessa:  Varhaiskasvatus 10 henkilöä x 12 000€ = 120 000€. Koululainen 23 henkilöä x 10 000€ = 230 000€

–  Myöskään laskennallisia terveydenhoitokuluja Marttila ei ole budjetissaan esittänyt. Laitilan laskelmassa vuosikulut: 89 henk. x 1400€ = 124 600€

Laitisen havaitsemien puutteiden kanssa pakolaisbudjetti olisi ollut voimakkaasti alijäämäinen:- 230,105€ eikä suinkaan ylijäämäinen kuten Marttilan laskelmassa.

Tekemäni hallintokantelu on perusteltu, koska valtuustolle on tuotu väärät luvut päätöksenteon pohjaksi. Aloite päätettiin nimenomaan pitää valtuustossa loppuun käsiteltynä, koska vastaanotosta ei Marttilan (virheellisten) lukujen valossa (muka) aiheudu taloudellista rasitetta.

Kaikkien pakolaisista aiheutuvien kustannusten esittäminen 26.3. valtuustolle olisi ollut erittäin tärkeää sikälikin, että jo ensi vuonna ensimmäisten pakolaisten 3v. valtionavustus alkaa loppua. Silloin kustannukset voittopuolisesti jäävät kaikki Vihdin kunnan vastuulle, mm. nyt budjetista mielestäni hyvää budjetointitapaa rikkoen pois jätetyt asumiskustannukset. Asumiskustannuksiin saa valtion apua juuri tuon 3 v., joka nyt on loppumassa.

Myös esim. kuntaliitto on jo aikoja sitten todennut, etteivät korvaukset pakolaisasioissa ole riittäviä mm. juuri kouluikäisten kaikkien kustannusten kattamiseksi yleisemminkään. Siksikin Marttilan (virheellisesti) ylijäämäisenä esittämä pakolaisbudjetti johti mielestäni Vihdin kunnanvaltuutettuja pahasti harhaan, kun valtuusto arvoi Vihdin kunnan kantokykyä yhä jatkuvasta kiintiöpakolaisten ottoon velvoittavasta ELY-keskuksen sopimuksesta.

Vaatimukseni hallinto-oikeudelle:

Näillä perusteilla vaadin kumottavaksi Vihdin kunnanvaltuuston 26.3.2017 tekemän päätöksen, että Perussuomalaisten valtuustoaloite ELY-keskuksen pakolaissopimuksesta irrottautumiseksi ei etene (pykälä 10).

Virheellisten laskelmien pohjalta tehty kunnanvaltuuston päätös on kumottava, koska päätösehdotus perustui nimenomaan laskelmiin ja laskelmissa ei ole huomioitu esim. terveydenhoitokuluja ja koulutuksen ja varhaiskasvatuksenkin osalta jätetty kokonaiskustannukset huomioimatta, huomioiden vain palkka- ja kuljetuskuluja.

Panu Huuhtanen

Liite:
Anne-Maria Marttilan laatima esitys pakolaisten kuluista Vihdissä vuonna 2017: